Tokyo – Japan (Teil I)

Takayama – Japan

Osaka – Japan

Kyoto – Japan

Japan – Kawaii